Artykuł przedstawia badania przeprowadzone na kanadyjskich studentach dotyczące wpływu doświadczeń związanych z konfliktami interpersonalnymi oraz z przeżyciami związanymi z przemocą na sferę emocjonalnego, społecznego i akademickiego ich funkcjonowania.

Różnorodne formy przemocy i prześladowania występują powszechnie wśród studentów w Kanadzie i USA. Wyniki badań z 2008 roku oceniające doświadczenia agresji fizycznej wśród studentów wskazują, że 30% studentów i 22% studentek zgłaszało przynajmniej jeden incydent, którego doświadczyli w czasie poprzedniego roku akademickiego. Badając wpływ nieuprzejmych i agresywnych zachowań zwrócono uwagę, że wiążą się one z przeżywaniem stresu, obniżoną satysfakcją, niższymi osiągnięciami akademickimi oraz przeżywanym poczuciem niesprawiedliwości i ostracyzmu.

Prezentowane w tym artykule badania miały trzy cele:
 

  • opisanie doświadczeń studentów związanych z przemocą, agresją i prześladowaniem przeżywanych w okresie studiów,
  • ocenę wpływu tych doświadczeń na emocjonalne, społeczne i akademickie funkcjonowanie studentów,
  • zbadanie wpływu różnych rodzajów negatywnych doświadczeń na pełnienie przez nich roli studenta.


W badaniach wzięło udział 1174 studentów, w tym 64,9% kobiet i 48,1% mężczyzn. Opisali oni w sumie 1296 negatywnych doświadczeń, z czego większość mieściła się w kategoriach zachowań werbalnych i miała na nich relatywnie niewielki emocjonalny i akademicki wpływ. Wśród niewielkiej grupy studentów opisujących poważne doświadczenia przemocy, w tym przemocy seksualnej i gwałtu, ich przeżycia miały bardzo znaczący wpływ na ich życie, w tym funkcjonowanie akademickie.

Ogólnie wpływ negatywnych doświadczeń był bardziej odczuwany przez kobiety niż przez mężczyzn, co wiązało się z ich doświadczeniami przemocy seksualnej. Stwierdzono również, że negatywne doświadczenia kobiet-studentek, które mieszkały same, miały na nie większy wpływ niż na kobiety-studentki mieszkające w akademikach.

Studenci z trudnościami w uczeniu się oraz z problemami psychicznymi odczuwali również większy wpływ negatywnych doświadczeń niż pozostali studenci. Największy wpływ na pełnienie roli studenta i osiągnięcia akademickie miały zachowania i konflikty dotyczące obowiązujących zasad i reguł, włączając w to niesprawiedliwe obciążanie pracą i niesprawiedliwe ocenianie.

Zalecenia dotyczące utrzymania bezpieczeństwa na kampusach uniwersyteckich wskazują, że priorytetem powinny być programy skupiające się na zapobieganiu przemocy wobec kobiet oraz obejmujące specjalistycznym wsparciem osoby, które doświadczyły przemocy. Istotne wydaje się również wspieranie studentów, którzy doświadczyli innych niż przemoc form negatywnych doświadczeń społecznych oraz edukowanie ich na temat konfliktów interpersonalnych, ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi. Uczelnie powinny przewidywać i zapobiegać możliwym negatywnym zdarzeniom, a nie tylko reagować po fakcie i wyciągać konsekwencje wobec sprawców, co najczęściej nie przynosi trwałych, pozytywnych efektów. Skuteczne zmiany są często trudne do osiągnięcia i wymagają dużego zaangażowania i współpracy ze strony uczelni oraz administracji kampusów.


Pełną treść artykułu można znaleźć pod adresem:

Paul F. Tremblay, Roma Harris, Helene Berman, Barb MacQuarrie, Gail E. Hutchinson, Mary Ann Smith, Susan Braley, Jennifer Jelley, Kristen Dearlove, „Negative Social Experiences of University and College Students”, w: Canadian Journal of Higher Education, Revue canadienne d’enseignement supérieur, Volume 38, No. 3, 2008, pages 57-75.