Artykuł przedstawia badania dotyczące związku pomiędzy postawami dotyczącymi jedzenia i używaniem substancji psychoaktywnych wśród hiszpańskich studentów. Współwystępowanie nieprawidłowych postaw i zachowań związanych z jedzeniem oraz innych psychologicznych zaburzeń jest powszechnie potwierdzane w literaturze. Wśród zaburzeń psychologicznych wyróżniają się zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju oraz zaburzenia związane z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych.


Ostatnio wykazano, że 6-55% pacjentów z zaburzeniami jedzenia ma również zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Głównie dotyczy to bulimii oraz anoreksji, w której występuje objadanie się i oczyszczanie organizmu z jedzenia. Dane z przeglądu literatury wskazują, że 0-55% osób cierpiących na bulimię używa lub nadużywa alkoholu lub narkotyków.

W badaniach pilotażowych prowadzonych wśród studentów nie znaleziono jednak znaczących korelacji między nieprawidłowymi postawami wobec jedzenia i nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Przeprowadzono kolejne badania, na większej próbie studentów, aby sprawdzić wyniki otrzymane w pilotażu.

W badaniach wzięło udział 1089 osób studiujących, w tym 81,7% studentek i 17,9% studentów w wieku 17 - 45 lat. W badaniach wykorzystano trzy kwestionariusze, dwa z nich (wersja krótka i pełna) mierzące zachowania, uczucia i myśli związane z zaburzeniami jedzenia i trzeci, badający używanie substancji psychoaktywnych.

Wyniki tych badań ponownie nie potwierdziły korelacji pomiędzy postawami wobec jedzenia oraz używaniem narkotyków. Takie rezultaty mogą wynikać z faktu, że badanie przeprowadzono na studentach, podczas gdy inne badania były prowadzone na pacjentach spełniających kryteria kliniczne dotyczące zaburzeń jedzenia. Niemniej jednak, porównując grupy studentów, którzy spełniali kryteria diagnostyczne w kwestionariuszach badających postawy wobec jedzenia oraz którzy nie spełniali tych kryteriów, dostrzeżono znaczące różnice. Istotne różnice w używaniu środków psychoaktywnych pojawiły się również u osób, które osiągnęły najwyższe i najniższe wyniki w kwestionariuszach badających postawy wobec jedzenia. Dotyczyły one wieku inicjacji alkoholowej, używania środków uspokajających oraz kokainy przez kobiety osiągające najwyższe wyniki w kwestionariuszach dotyczących postaw wobec jedzenia.

Wyniki te były zgodne z doniesieniami z literatury, które wiążą używanie substancji psychoaktywnych z zachowaniami charakterystycznymi dla bulimii, odwołując się do teorii mówiących o impulsywności występującej w obu rodzajach zachowań.

Istotność wyników uzyskanych przez mężczyzn była znacznie niższa niż wyników uzyskanych przez kobiety. Wyniki wydają się zgodne z opisywanymi w literaturze różnicami pomiędzy płciami, które wskazują, że używanie substancji psychoaktywnych przez mężczyzn wynika bardziej z przyczyn towarzyskich niż spowodowanych zaburzeniami jedzenia.


Pełną treść artykułu można znaleźć po adresem:

Manuel Herrero, Ph.D.* Conrado M. Viña, Ph.D.* Gustavo Ramírez, Ph.D.* „Eating attitudes and their relation with drug consumption in a university sample”, w: The European Journal of Psychiatry, vol.24 no.1 2010