W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach doradca edukacyjny Działu może zaproponować studentowi odbycie jednorazowej konsultacji z lekarzem-psychiatrą współpracującym z DON pod kątem doboru najbardziej adekwatnej adaptacji studiów.

W przypadku studentów z zaburzeniami psychicznymi proponowane adaptacje procesu kształcenia dotyczyć mogą np. rozłożenia sesji egzaminacyjnej w czasie, zamiany formy egzaminu/zaliczenia, wydłużenia czasu ich trwania, a także w razie potrzeby poparcia starań studenta o urlop dziekański z powodów zdrowotnych. Zobacz pełną ofertę wsparcia dla studentów na stronie DON UJ.

Zasady ubiegania się o adaptacje procesu kształcenia opisuje Regulamin Studiów oraz Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej.

Studenci doświadczający trudności w obszarze zdrowia psychicznego w ramach oferty wsparcia edukacyjnego DON UJ, mogą ubiegać się również o udział w programie „Leo". Polega on na cyklu indywidualnych spotkań z psychologiem nakierowanych na proces poprawy zdolności studiowania.

Ze względu na fakt, że Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ zajmuje się wsparciem i doradztwem edukacyjnym zakres jego działalności nie obejmuje usług psychoterapeutycznych, które powinny pozostać w zakresie odpowiedzialności służby zdrowia. Zobacz więcej pod linkiem Dlaczego nie terapia w DON UJ?

Opracowała mgr Dagmara Sendur, doradczyni edukacyjna w DON UJ