Jaką pomoc może uzyskać w DON student z zaburzeniami psychicznymi?

W ramach wsparcia dla studentów z zaburzeniami psychicznymi, DON UJ oferuje możliwość adaptacji toku nauczania stosownie do aktualnej kondycji zdrowotnej studenta. Oferowane przez Dział wsparcie skoncentrowane jest na wyrównywaniu szans edukacyjnych studentów z zaburzeniami psychicznymi, a nie na ich leczeniu. Jeśli studenci nie dysponują aktualnymi zaświadczeniami od lekarza psychiatry lub psychoterapeuty, możliwe jest odbycie jednorazowej konsultacji u lekarza psychiatry pod kątem ustalenia indywidualnych adaptacji toku nauczania w zależności od stanu zdrowia studenta. Jeśli student dotychczas nie był objęty leczeniem psychiatrycznym lub/i psychoterapeutycznym, podczas tej konsultacji możliwe jest także ustalenie wstępnej diagnozy medycznej oraz określenie zaleceń, co do dalszego leczenia.

 

Czy możliwe jest leczenie psychiatryczne lub psychoterapia w DON?

Dział w ramach swojej oferty nie prowadzi leczenia psychiatrycznego ani psychoterapii. Pracujący w Dziale doradcy edukacyjni oraz współpracująca z Działem lekarz psychiatra służą pomocą  wskazując placówki medyczne prowadzące leczenie psychiatryczne oraz psychoterapię dostosowaną do potrzeb konkretnego studenta. Choć w ramach współpracy studentów z Działem możliwe są regularne spotkania z doradcami edukacyjnymi, nie są one psychoterapią ani innym rodzajem leczenia. Ich celem jest wsparcie studenta w zakresie organizacji nauki (np. pomoc w zaplanowaniu nauki do egzaminu) lub pomoc w rozwiązaniu aktualnych trudności edukacyjnych.

 

Dlaczego DON nie prowadzi psychoterapii?

Wynika to przede wszystkim ze specyfiki samej psychoterapii. Psychoterapia to proces leczenia, w którym najważniejsza i lecząca jest relacja pomiędzy pacjentem a terapeutą. Wytworzenie takiej relacji wymaga czasu, a proces leczenia, by mógł być skuteczny, zwykle trwa od roku do kilku lat, w zależności od konkretnych problemów pacjenta. Niekorzystne są częste zmiany terapeuty. Proces terapii wymaga systematyczności – spotkania powinny odbywać się najrzadziej raz w tygodniu, niekorzystne jest opuszczanie kilku kolejnych sesji terapeutycznych. Tematy poruszane podczas psychoterapii dotyczą wszystkich obszarów życia osoby leczonej, również tych najintymniejszych, o których nie rozmawia się z nikim poza gabinetem terapeuty. Psychoterapia nie koncentruje się na trudnościach edukacyjnych, choć jej zadaniem jest leczenie zaburzeń, które mogą powodować trudności w funkcjonowaniu w roli studenta.  Dlatego działanie psychoterapii będzie widoczne w poprawie funkcjonowania studenta w różnych obszarach jego życia, a nie tylko w zakresie studiowania. 

Specyfika działania Działu, polegająca na tworzeniu odpowiednich strategii edukacyjnych i adaptacji toku studiów, nie pozwala zapewnić w ramach jego struktur takiego leczenia psychoterapeutycznego, jakie zostało opisane powyżej,  szczególnie w zakresie  długości trwania procesu psychoterapii, zapewnienia jego ciągłości u jednego terapeuty oraz odpowiedniej częstotliwości sesji terapeutycznych, a także dostępności dla wszystkich potrzebujących psychoterapii studentów. DON nie może i nie powinien w tym zakresie wyręczać służby zdrowia. Obiecywanie studentom pomocy równie kompetentnej, jak w ramach przygotowanych do tego placówek medycznych, byłoby nieodpowiedzialnością.

 

Gdzie w takim razie szukać leczenia?

Doradcy edukacyjni DON oraz współpracujący z Działem lekarz psychiatra służą pomocą wszystkim potrzebującym psychoterapii studentom w znalezieniu odpowiedniej placówki oferującej psychoterapię spełniającą wyżej opisane warunki. Na terenie Krakowa działa wiele ośrodków oferujących zarówno psychoterapię indywidualną, jak i grupową w zakresie większości zaburzeń psychicznych. Rozdzielenie miejsca leczenia od miejsca studiowania ma również wiele innych korzyści poza zapewnieniem właściwej jakości i długości leczenia również po zakończeniu studiów. W szczególności pozwala na zapewnienie subiektywnego poczucia większej intymności w leczeniu (choć tajemnica związana z leczeniem obowiązuje bez względu na miejsce jego prowadzenia, to subiektywne odczucia często niekorzystnie wpływają na proces terapii)  oraz nie koncentrowanie się wyłącznie na trudnościach edukacyjnych (co może wydawać się naturalne, gdy leczenie prowadzone jest w placówce edukacyjnej).

 

Czy możliwe są jeszcze inne rodzaje wsparcia w ramach działalności DON?

Najbardziej potrzebującym studentom, którzy są w stałym kontakcie z działem, proponowane jest bezpłatne wsparcie w ramach programu o nazwie ”Leo”. Ma ono charakter ściśle związany z edukacją i poprawą funkcjonowania studentów w roli akademickiej. Wsparcie to nie jest więc leczeniem. Obejmuje cotygodniowe spotkania z psychologiem (maksymalnie 10) udzielającym pomocy w zakresie m.in. technik uczenia się, zapamiętywania, opracowywania notatek, planowania nauki. Wszystkie techniki, z którymi zapoznaje się student, są indywidualnie dobrane do jego trudności edukacyjnych. Nasz zespół jest przekonany co do słuszności programu „Leo” organizowanego w tej formie i o tej treści merytorycznej, a przekonanie to potwierdzają osiągnięte dotychczas rezultaty i  liczba studentów, którzy nadal studiują, dzięki pomocy udzielonej im w ramach programu.

 

dr n. med. Edyta Dembińska, lekarz psychiatra stale współpracująca z DON UJ

mgr Ireneusz Białek, kierownik DON UJ